Trình Độ Tiếng Anh ....
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Hai vợ chồng Việt Kiều ci nhau - Vợ: "You are poor as torn spinach two table hand white" (Anh ngho r㨡ch mồng tơi hai bn tay trắng) - Chồng: "I don’t want salad with you" (Tui khng muốn cണi với c! )... Sugar you you go, sugar me me go! (Đường c c䴴 đi, đường ti ti đi!) Vợ: You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?) - Chồng: I love toilet you dumb mouth! (T䴴i yu cầu c c괢m mồm) - Vợ: You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho c gy. Đồ nh⡠ qu) - Chồng: You onion summer me three down seven up. No enough already listen! (C h괠nh hạ ti ba chm bảy nổi. Th䬴i đủ rồi nghe!)

DannyTran
NO TABLE, TOO EXPENSIVE LAUGH (Miễn bàn, mắc cười quá ) hehehee
  • April 12, 2012
  • ·
  • Like
  • ·
Ướt Mi
hahahahahha . Mắc cười thật :D
  • April 12, 2012
  • ·
  • Like
  • ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above