Đông Thi hiệu tần
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Tây Thi ca hát như sau:


Yên lung hàn thủy nguyệt lung xa


Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia


Thương nữ bất tri vong quốc hận


Cách giang đo xướng Hậu Đình Hoa
Đông Thi thấy thế bèn bắt chước như sau:


Yến trung tàu thủy đường em qua


Dạ đói ăn như hạm quân xa


Thương bức bách khi chàng uất hận


Tương giang nào biết tận tâm đa
Tây thi lời đường mật rót vào tai Phù Sai như sau:


Hình bất kiến, văn xa xa


Mưu chước đầy, ngộ can qua


Quân nhu nhược, thiếp đày đọa


Quân minh mẫn, thiếp thướt tha


 


Đông Thi thấy thế cũng bắt chước:


Nhìn mắt kiến, thấy xa xa


Nhơ nhuốc đầy, chẳng dám qua


Quân nhu nhược, thiếp tầm nã


Quân minh mẫn, thiếp chết cha


 


Một ngày kia Tây Thi đi ngang nhà xí thấy Phù Sai đang xã bầu tâm sự mà quên đóng cửa nên chau mày bịt mũi mà rằng:


Vào nửa lạng, tám cân ra


Trứng ung này, chuột chẳng tha


Vẫn biết thế, không xót dạ


Bãi trào sớm, mùi lan xa
Đông Thi thấy vậy bèn canh lúc Phù Sai đi ngang nhà xí nhào vô để hở cửa ngồi chồm hổm vừa nhăn mặt rặn vừa thơ rằng:


Trông em này, cũng thối tha


Cũng giống chàng, vào rồi ra


Chẳng bén răng, luôn đầy dạ


Bãi phân này, của chúng ta


 


Hết biết.....


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Last update on September 25, 3:43 am by thuong ngo.
All times are GMT -4. The time now is 9:54 am.