Thơ rơi mặt hồ
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Anh làm thơ gửi gió


Anh làm thơ gửi mây


Gió đưa mây đến đó


Thơ rơi ướt mặt hồ

"Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa"
All times are GMT -4. The time now is 9:30 am.