Triệu Minh - Female - Lao People's Democratic Republic
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
Triệu Minh

Triệu Minh

Lives in Lao People's Democratic Republic · Born on June 12, 1985
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
Triệu Minh
Triệu Minh
Triệu Minh
Trần Thiện Phú
Ủa? Qua...Lào ở rồi ah Quận Chúa?
Triệu Minh
Qua Lào triệu một con voi về cưỡi đi ngao du sơn thuỷ)
  • November 17, 2011
  • ·
  • Like
Triệu Minh
Triệu Minh
Triệu Minh
Triệu Minh
Bình thường thôi...Bình thường thôi...mà sao nghe Không bình thường!!!
View More